Commissie Financiën

 

Doel: gezonde exploitatie en transparante administratie

- Contactpersoon van het bestuur: penningmeester

 

De financiële commissie fungeert als kascommissie en ondersteunt de penningmeester en administrateur (financiële informatie, rapportage en beleid). De commissie komt tenminste 1x per jaar bijeen, voorafgaand aan de jaarvergadering, om de jaarcijfers te bespreken. Verdere bijeenkomsten en werkzaamheden kunnen plaatsvinden op verzoek van bestuur, penningmeester, administrateur of andere belanghebbenden.

 

De penningmeester maakt deel uit van het bestuur en heeft inzicht in de financiële administratie. De penningmeester is verantwoordelijk voor het financiële beleid en zorgt in samenspraak met de administrateur voor rapportage in het bestuur en de jaarvergadering.

 

De administrateur draagt zorg voor de financiële administratie en facturering en is verantwoordelijk voor volledige en juiste informatie. Voor eventueel nodige vervanging is er een achterwacht.

 

Het bestuur stuurt voortdurend (begroten, uitvoeren/delegeren, controleren/rapporteren, corrigeren):

- Mondelinge rapportage per kwartaal in het bestuur (voortgang met speciale aandacht voor afwijkingen van de begroting),

  mét de begroting erbij (conclusies in de notulen).

- Schriftelijke jaarrekening (resultaten/balans), mét toelichting (grote/bijzondere posten, afwijking begroting).

- Begroting in november in het bestuur (brainstorm/bestuur, 1e opzet penningmeester, vaststellen/bestuur).

- Grotere uitgaven alleen met fiat van penningmeester of (gedelegeerd) verantwoordelijke inkoop en onderhoud.

 

Aandachtspunten voor de komende tijd:

a. Een realistische meerjaren begroting opstellen (aandacht voor hypotheek/rente, waarde/taxatie gebouw op de balans,

    reservering voor investeringen, doelstellingen mbt consumpties, verhuur, energiebsparing.

b. Reservevorming en subsidieaanvraag voor (groot) onderhoud (zie ook: commissie onderhoud).

c. Zo veel als mogelijk ‘energieneutraal’ worden (zie ook: commissie onderhoud).

c. Nieuwe markt en aktiviteiten zoeken mhoo exploitatie, huur en omzet (zie ook: commissie profilering).