Inhoudelijk jaarverslag MFC Piers' Stee 2019


Vrijwilligers bedankt!

 

De vrijwilligers zijn het allerbelangrijkste van Piers’ Stee. Daarzonder kunnen we niet. In februari 2019 was er – vanwege het 10-jarig bestaan in 2018 – een speciale vrijwilligersbedankavond met een 3-gangen diner. Dit beviel zo goed dat we in februari 2020 weer een diner organiseerden. Vrijwilligers bedankt!!

 

Bestuur                             

 

Het bestuur heeft nog dezelfde samenstelling als vorig jaar: Dirk Hoogland – voorzitter, Sonja van Kan – secretaris, Tytsje Hibma – penningmeester, Willem van der Staal – verhuur, Gerrit Otten – beheer. De bestuursleden zijn goed op elkaar ingespeeld. En hoewel het besturen van Piers’ Stee een hele klus is, vervullen zij hun taak met plezier. Vier van de vijf bestuursleden waren afgelopen november 4 jaar in functie. Het wordt tijd om over opvolging na te denken. Er is en wordt hard gewerkt om de taken zo overzichtelijk mogelijk te maken en goed overdraagbaar.

 

Beleid                 

 

Op de jaarvergadering van 2018 presenteerde het bestuur het document 'Toekomstvisie en Meerjarenbeleid' van Piers’ Stee m.b.t. de periode 2018-2021. Het document beschreef de visie, actuele situatie, meerjarenbegroting en een actieplan rond 4 speerpunten. We zijn nu halverwege dit tijdsbestek.

 

Centraal in de visie van ons dorpshuis staat: 'Piers’ Stee is een gemeenschapshuis dat primair gericht is op de plaatselijke samenleving en dat inwoners een ontmoetingsplek en ruimte wil bieden voor het uitoefenen van diverse sportieve, maatschappelijke, sociale, welzijns- en culturele activiteiten zonder winstoogmerk. Daarbij gaan wij ook ons aanbod in de omliggende dorpen bekend maken.'

 

Aan de 4 speerpunten-commissies is dit jaar de werkgroep onderhoud als vijfde toegevoegd.


1. commissie organisatie: goed en transparant bestuur/goed vrijwilligersbeleid 

 

Titia Schuil heeft het stokje van vrijwilligerscoördinator kunnen overdragen aan Stella Beelen en Ans Odinga. Dit jaar kwamen er twee jongeren voor hun maatschappelijke stage naar Piers’ Stee. Menno Johnson en Belle Fial werk(t)en tijdens hun maatschappelijke stage mee aan een eerste opzet van een document voor vrijwilligersbeleid en het verzamelen van handleidingen voor vrijwilligers op de website. Ook verricht(t)en zijn andere vrijwilligerstaken.

 

2. financiële commissie: gezonde en duurzame exploitatie

 

Een eerste belangrijke gebeurtenis was de komst van de nieuwe vrijwilliger-administrateur Jan Gorter. Hij nam per 1 juni de administratie over van Bareld van der Schaaf, die jarenlang zich hiervoor heeft ingezet. Het bestuur is heel blij dat er een opvolger is gevonden. Jan is bezig om de administratie zo toegankelijk mogelijk te maken om makkelijker taken over te kunnen dragen aan administratieve vrijwilligers. Als zodanig verricht Sonja van Kan nu al veel werkzaamheden.

Een andere belangrijke gebeurtenis was de aanschaf van een kassasysteem met pin.

Naast de verhuur van de peuterspeelzaal aan kinderopvang Thuishuis Blije Bende wordt nu de voormalige bestuurskamer verhuurd aan een kindercoaching-bedrijf. Deze vaste verhuur vormt een stevig aandeel in de exploitatie van Piers’ Stee. Ook de verhuur voor incidentele aktiviteiten loopt behoorlijk goed.

Met de gemeente SWF blijft overleg over een (gedeeltelijke) kwijtschelding van de lening (65.000) en het onderbrengen van de RABO-hypotheek (175.000) bij de Waterschapsbank tegen een flink lagere rente.

 

3. commissie profilering (WAP & website: wervende aktiviteiten/PR, voor ieder zichtbaar en goed te vinden


De WAP zorgde weer zoveel mogelijk voor een maandelijkse crea-aktiviteit voor volwassenen, een sport-aktiviteit voor de jongeren van 12-18 en een aktiviteit voor de kinderen (o.a. crea, Sint Maarten, vakantie-instuif). De meeste aktiviteiten lopen goed. Extra hulp bij de voorbereiding en organisatie zou welkom zijn. Behalve de computercursus waren er verder geen (nieuwe) cursussen. Wel is in november een nieuwe aktiviteit gestart: de Doarpskofjemoarn. Ook het maandelijkse Doarpsmiel blijft heel goed lopen. De WAP zorgde ook weer voor een folder waarin alle aktiveiten van het seizoen werden vermeld, met een lijst van contactpersonen. Website en facebook worden in de PR al goed gebruikt.

 

4. commissie uitstraling: uitnodigende ruimte binnen/buiten bv voor feesten en partijen

 

Deze commissie was het afgelopen jaar in rustig vaarwater. Dit heeft o.a. te maken met de planning van de commissie onderhoud, die nog gaande is. Hieruit kunnen diverse taken voortkomen m.b.t. de uitstraling.

 

5. commissie onderhoud: planning onderhoud/verduurzaming, aanvraag subsidie voor groot onderhoud.

 

Er is een commissie onderhoud ingesteld die zich buigt over de planning van het onderhoud & verduurzaming en de subsidie-aanvraag m.b.t. groot onderhoud. Ook is een kleine commissie gevormd om de technische installaties beter te beheren. Voordat een plan van verduurzaming/onderhoud gemaakt kan worden, is eerst onderzoek nodig naar een deugdelijk en handzaam beheer van de technische installaties.
Na de inbraak in maart 2019 is ook de alarmering opnieuw onder de loep genomen. Een geregelde controle en onderhoud – van belang mbt de verzekeringsclausules – is ondergebracht bij JBB (die al het onderhoud van de brandveiligheidsapparatuur deed).

 

Merke

 

De Merke werd net als de afgelopen jaren weer georganiseerd in een samenwerking van 5 clubs: dorpsbelang, Piers' Stee, kaatsvereniging, ijsclub en jeugdhonk P3. Met een aantal nieuwe spelen en aktiviteiten (o.a. de stormbaan, lasergame, yoga, oude foto’s op het scherm en een grote sjoelbak) was er veel te doen. De conclusie was: een gezellige en leuke merke. Financiëel bleek het wel moeizaam, er was een flink tekort. Voor een volgend jaar is het startpunt een sluitende begroting.