De verduurzaming van ons dorpshuis Piers Stee is klaar!

Met groot genoegen maken we bekend dat de verduurzaming van ons dorpshuis Piers Stee is voltooid.

Na de nodige voorbereidingen ging ons project op 2 juni 2021 feitelijk van start. Er was een feestelijk persmoment, omdat Piers Stee fungeerde als een pilotproject van de KlimOp-regeling: het Friese klimaat ontzorgingsprogramma voor verduurzaming van klein maatschappelijk vastgoed.

Nadat Doarpswurk ons naar de KlimOp had begeleid, konden we nu gebruik maken van de begeleiding van Adviesbureau Sijperda-Hardy. Zij deden een haalbaarheidsonderzoek, adviseerden ons over de beste keuzes en begeleidden ons ook in het proces van de aanbesteding. Vervolgens hebben wij hen gevraagd om ook bij de uitvoering van het werk nog een toeziend oog te houden.

Op 25 mei 2022 nam Van der Weerd Installatietechniek de opdracht aan om het werk uit te voeren. In de werkomschrijving waren, op basis van het onderzoek van Sijperda-Hardy, de volgende maatregelen opgenomen:

 

1. Ledverlichting
2. Beheerssysteem verwarming etc.
3. Units luchtbehandeling met warmteterugwinning (WTW)
4. CO2 regeling t.b.v. WTW-units
5. Luchtwater warmtepomp + 2 Hr-ketels
6. Luchtwater warmtepomp en luchtbehandeling + Hr-ketel sportzaal
7. HR-doorstroomtoestel douches
8. Onthard water installatie
9. Zonnepanelen
10. Aanpassing elektra meterkast
11. Vervanging voedingskabel
12. Luchtbehandeling
13. Centrale elektrotechnische voorzieningen

 

Ondertussen was de maatschappelijke situatie dusdanig, dat diverse materialen moeilijk te krijgen waren, zoals de zonnepanelen, omvormers en warmtepompen. Het project heeft daardoor de nodige vertraging opgelopen. Maar deze zomer is het werk gelukkig afgerond en op 20 juli heeft de oplevering plaatsgevonden. We zijn heel blij dat we deze grote stap konden zetten, des te meer nu de energieprijzen zo zijn gestegen.

 

Graag willen we iedereen heel hartelijk bedanken die op een of andere manier heeft meegeholpen met dit grote werk, Door de geweldige finaniële steun en alle inzet van vrijwillgers heeft ons dorpshuis nu een duurzame toekomst.

 


Actie Duurzaam Dorpshuis – deel je energietoeslag

Rond deze tijd ontvangt iedereen van de overheid 2 keer een bedrag van € 190 als tegemoetkoming in de energiekosten. Misschien heb je dit zelf broodnodig. Maar misschien ook niet.

 

Aukje Oudman kwam bij ons met een heel welkom idee: “Wat als ik mijn toeslag voor de energiekosten zou kunnen schenken aan een goed doel waarbij ik zeker weet dat het dan rechtstreeks ten goede komt aan iets goeds. Bv. doneren aan ons dorpshuis als bijdrage om daar de duurzame aanpassingen van te kunnen doen.” Daar is de actie Duurzaam Dorpshuis uitgegroeid.

 

Bijdragen voor de actie Duurzaam Dorpshuis zijn zeer welkom op NL57 RABO 0109 0623 37 tnv Stichting MFC Kimswert ovv energie

Uitnodiging dorpsavond 24 oktober 2022

Beste gebruikers, bezoekers, huurders, sponsors, donateurs, vrienden, leden van verenigingen en vrijwilligers van MFC Piers' Stee,
Het bestuur van ons dorpshuis nodigt een ieder van harte uit om op maandag 24 oktober vanaf 20:00 uur mee te doen aan een vergadering over de positie van het dorpshuis in tijden van energiecrisis en inflatie. In 2021 was de maandtermijn voor energie nog €1.200, in 2022 is deze €1.800 en voor 2023 wordt de termijn ruim € 3.000.  Dat had nog veel meer kunnen zijn, als we niet begin deze maand collectief samen met andere buurt- en dorpshuizen stroom en gas voor 2023 via 'Dorpstroom' hadden ingekocht. 
We merken al een hele tijd dat de prijzen stijgen van bijna alles waar we in het MFC mee te maken hebben. Gelukkig draaien we dit jaar beter dan begroot en staan we na drie kwartalen nog net positief. Even zo goed maken wij ons ernstig zorgen over hoe we volgend jaar de rekeningen moeten betalen. Het bestuur wil graag een aantal maatregelen bespreken, waarvan de verhoging van de prijzen voor zaalhuur en consumpties de belangrijkste zijn. 
Als je niet aanwezig kunt zijn, dan is het fijn om een reactie, suggestie, steun of concreet voorstel te ontvangen via mail. Stuur deze dan naar bestuur@piersstee.nl 
namens het bestuur met vriendelijke groet en graag tot ziens op de vergadering,
Tytsje Hibma
Sonja van Kan
Willem van der Staal
Dirk Hoogland 

 

Verduurzaming en Groot Onderhoud MFC Piers Stee

 3 juni 2022 - Nieuwsbericht voor dorpskrant de Mienskip

Het is dinsdagmiddag 10 mei 2022. We zitten aan tafel met leden van het bestuur en de onderhoudscommissie van Piers Stee om te spreken over de aanbesteding van het verduurzamingsproject. Bij ons aan tafel zit Gert-Jan Bouma (midden achter op de foto), de projectleider van KlimOp, een subsidieprogramma van de Provinsje Fryslân, waardoor we een vooronderzoek voor het hele verduurzamingsplan konden krijgen. En ook Alex Voerman (op de voorgrond in het witte overhemd) van adviesbureau Sijperda-Hardy, die het vooronderzoek heeft uitgevoerd.

 

Deze dag is het sluitstuk van de aanbesteding. Nadat nog enkele vragen beantwoord werden, is de opdracht voor de aanbesteding op 25 mei de deur uitgegaan en op 30 mei ontvingen we de ondertekende brief terug van Van der Weerd Installatietechniek in Franeker. Zij zullen de komende tijd Piers Stee voorzien van zonnepanelen en ledverlichting, van warmtepompen, een duurzaam ventilatiesysteem en een werkbaar systeem om alle installaties goed af te regelen. Als alles volgens planning verloopt dan wordt het project in november 2022 afgerond. Er is een maar bij die planning, nl. de levertijd van materialen zoals de zonnepanelen en de warmtepompen. In ieder geval is het fantastisch dat we nu zover zijn.

 

Ondertussen hebben we ook al ongeveer 250.000 van de benodigde 260.000 euro toegezegd gekregen via subsidie van de Provinsje Fryslân, de gemeente SWF en via fondsen: Oranje Fonds, VSB Fonds, Stichting tot Nut, Fonds Bolsward – Dronrijp 1993 en de Rabobank. Om ook de laatste 10.000 nog bijeen te brengen hebben we o.a. de leveranciers en gebruikers van Piers Stee aangeschreven. Daar zijn ook al weer hartverwarmende reacties op gekomen.

 

 

6 mei 2022 - Nieuwsbericht

 

Aanbesteding
Achter de schermen gaan het project Verduurzaming en Groot Onderhoud gestaag door. Diverse aannemers is om een offerte gevraagd voor de uitvoering van het project. Komende week hopen we daarvan de uitslag te ontvangen en bespreken.

 

Subsidieverstrekkers
Ondertussen is de fondsenwerving in volle gang. Een belangrijk deel van het dekkingsplan wordt gevormd door de subsidie voor groot onderhoud en verduurzaming van de Gemeente Súdwest-Fryslân en subsidie van het Iepen Mienskips Fûns van de Provinsje Fryslân. Daarnaast zijn er nog een aantal belangrijke geldgevers die al een bijdrage hebben toegezegd. Die willen we hier ook graag noemen:

Oranje Fonds, VSBfonds, Stichting tot Nut, Rabobank Coöperatiefonds, Fonds Bolsward-Dronrijp 1993

 


15 februari 2022 - Dorpsavond MFC Piers Stee verduurzaming en groot onderhoud

 

Graag nodigen we alle dorpsgenoten uit om bij te praten over het Project Verduurzaming en Groot Onderhoud van ons dorpshuis Piers Stee. Het onderhoudsplan ligt klaar en de verduurzamingsmaatregelen zijn onderzocht (o.a. zonnepanelen en warmtepomp en betere afregeling van installaties). Een belangrijk deel van de subsidie is binnengekomen of toegezegd en we maken ons op voor de aanbesteding. In de zomer en de herfst van dit jaar gaat de verduurzaming plaatsvinden. O.a. het bestuur en de onderhoudscommissie zijn al een poos in touw voor dit project. We praten jullie graag bij op de dorpsavond en hopen dat iedereen enthousiast wordt voor de plannen. Kom ook, doe mee en houd ons dorpshuis warm! Dinsdag 15 februari om 19.30 uur in Piers Stee.

Projectplan

Het projectplan ligt klaar, met daarin o.a. voorstellen voor plaatsen van zonnepanelen, vernieuwen van het ventilatiesysteem en goede inregelingsmogelijkheden van alle installaties. Het MJOP (meer jaren onderhouds plan) is bijgewerkt. Het rapport van Sijperda-Hardy (betaald uit de provinciale Klimopregeling) met voorstellen voor de verduurzaming ligt klaar.

 

Subsidie

De volledige subsidie van het provinciale Iepen Mienskips Fûns (75.000) is toegewezen. Ook het subsidiebedrag van Súdwest-Fryslân (109.467) staat vast en is al voor een groot deel overgemaakt. Bij nog eens 7 organisaties is inmiddels voor 65.720 aan subsidie aangevraagd. Op deze manier hopen we het hele project van verduurzaming en groot onderhoud via subsidies en fondsen te realiseren.

 

Aanbesteding

De stap die nu gezet moet worden is de aanbesteding van de te ondernemen werkzaamheden. Sijperda-Hardy zal ons daar opnieuw bij begeleiden. Zo gauw het mogelijk is willen we de Dorpsavond alsnog houden en jullie verder informeren. Ook hopen we natuurlijk dat er vrijwilligers zijn die willen helpen met voorkomende klussen rondom dit grote project.

 

Vrijwilligers en de Dorpsavond

Ondertussen is er al een flinke groep vrijwilligers actief in de voorbereiding. Vanaf vorige zomer komt de Projectgroep Verduurzaming en Groot Onderhoud al geregeld bijeen. Daarin doen mee de bestuursleden van Piers Stee, de leden van de onderhoudscommissie en vertegenwoordigers van Dorpsbelangen, Kaatsvereniging, IJsclub en P3. Op 15 februari is er weer een Dorpsavond om iedereen bij te praten en te betrekken bij het project (zie bovenaan dit bericht).

 

Download
20210930 Projectplan groot onderhoud en
Adobe Acrobat document 1.6 MB
Download
20211223 MJOP Piers Stee actualisatie .p
Adobe Acrobat document 1.3 MB

Lees hier verder op de website van Doarpswurk

Download
20220301 actuele begroting en dekkingspl
Microsoft Word document 18.2 KB
Download
20210913 Haalbaarheidsonderzoek Sijperda
Adobe Acrobat document 2.5 MB

Lees hier verder op de website van de Leeuwarder Courant