Verduurzaming en Groot Onderhoud MFC Piers Stee

 3 juni 2022 - Nieuwsbericht voor dorpskrant de Mienskip

Het is dinsdagmiddag 10 mei 2022. We zitten aan tafel met leden van het bestuur en de onderhoudscommissie van Piers Stee om te spreken over de aanbesteding van het verduurzamingsproject. Bij ons aan tafel zit Gert-Jan Bouma (midden achter op de foto), de projectleider van KlimOp, een subsidieprogramma van de Provinsje Fryslân, waardoor we een vooronderzoek voor het hele verduurzamingsplan konden krijgen. En ook Alex Voerman (op de voorgrond in het witte overhemd) van adviesbureau Sijperda-Hardy, die het vooronderzoek heeft uitgevoerd.

 

Deze dag is het sluitstuk van de aanbesteding. Nadat nog enkele vragen beantwoord werden, is de opdracht voor de aanbesteding op 25 mei de deur uitgegaan en op 30 mei ontvingen we de ondertekende brief terug van Van der Weerd Installatietechniek in Franeker. Zij zullen de komende tijd Piers Stee voorzien van zonnepanelen en ledverlichting, van warmtepompen, een duurzaam ventilatiesysteem en een werkbaar systeem om alle installaties goed af te regelen. Als alles volgens planning verloopt dan wordt het project in november 2022 afgerond. Er is een maar bij die planning, nl. de levertijd van materialen zoals de zonnepanelen en de warmtepompen. In ieder geval is het fantastisch dat we nu zover zijn.

 

Ondertussen hebben we ook al ongeveer 250.000 van de benodigde 260.000 euro toegezegd gekregen via subsidie van de Provinsje Fryslân, de gemeente SWF en via fondsen: Oranje Fonds, VSB Fonds, Stichting tot Nut, Fonds Bolsward – Dronrijp 1993 en de Rabobank. Om ook de laatste 10.000 nog bijeen te brengen hebben we o.a. de leveranciers en gebruikers van Piers Stee aangeschreven. Daar zijn ook al weer hartverwarmende reacties op gekomen.

 

 

6 mei 2022 - Nieuwsbericht

 

Aanbesteding
Achter de schermen gaan het project Verduurzaming en Groot Onderhoud gestaag door. Diverse aannemers is om een offerte gevraagd voor de uitvoering van het project. Komende week hopen we daarvan de uitslag te ontvangen en bespreken.

 

Subsidieverstrekkers
Ondertussen is de fondsenwerving in volle gang. Een belangrijk deel van het dekkingsplan wordt gevormd door de subsidie voor groot onderhoud en verduurzaming van de Gemeente Súdwest-Fryslân en subsidie van het Iepen Mienskips Fûns van de Provinsje Fryslân. Daarnaast zijn er nog een aantal belangrijke geldgevers die al een bijdrage hebben toegezegd. Die willen we hier ook graag noemen:

Oranje Fonds, VSBfonds, Stichting tot Nut, Rabobank Coöperatiefonds, Fonds Bolsward-Dronrijp 1993

 


15 februari 2022 - Dorpsavond MFC Piers Stee verduurzaming en groot onderhoud

 

Graag nodigen we alle dorpsgenoten uit om bij te praten over het Project Verduurzaming en Groot Onderhoud van ons dorpshuis Piers Stee. Het onderhoudsplan ligt klaar en de verduurzamingsmaatregelen zijn onderzocht (o.a. zonnepanelen en warmtepomp en betere afregeling van installaties). Een belangrijk deel van de subsidie is binnengekomen of toegezegd en we maken ons op voor de aanbesteding. In de zomer en de herfst van dit jaar gaat de verduurzaming plaatsvinden. O.a. het bestuur en de onderhoudscommissie zijn al een poos in touw voor dit project. We praten jullie graag bij op de dorpsavond en hopen dat iedereen enthousiast wordt voor de plannen. Kom ook, doe mee en houd ons dorpshuis warm! Dinsdag 15 februari om 19.30 uur in Piers Stee.

Projectplan

Het projectplan ligt klaar, met daarin o.a. voorstellen voor plaatsen van zonnepanelen, vernieuwen van het ventilatiesysteem en goede inregelingsmogelijkheden van alle installaties. Het MJOP (meer jaren onderhouds plan) is bijgewerkt. Het rapport van Sijperda-Hardy (betaald uit de provinciale Klimopregeling) met voorstellen voor de verduurzaming ligt klaar.

 

Subsidie

De volledige subsidie van het provinciale Iepen Mienskips Fûns (75.000) is toegewezen. Ook het subsidiebedrag van Súdwest-Fryslân (109.467) staat vast en is al voor een groot deel overgemaakt. Bij nog eens 7 organisaties is inmiddels voor 65.720 aan subsidie aangevraagd. Op deze manier hopen we het hele project van verduurzaming en groot onderhoud via subsidies en fondsen te realiseren.

 

Aanbesteding

De stap die nu gezet moet worden is de aanbesteding van de te ondernemen werkzaamheden. Sijperda-Hardy zal ons daar opnieuw bij begeleiden. Zo gauw het mogelijk is willen we de Dorpsavond alsnog houden en jullie verder informeren. Ook hopen we natuurlijk dat er vrijwilligers zijn die willen helpen met voorkomende klussen rondom dit grote project.

 

Vrijwilligers en de Dorpsavond

Ondertussen is er al een flinke groep vrijwilligers actief in de voorbereiding. Vanaf vorige zomer komt de Projectgroep Verduurzaming en Groot Onderhoud al geregeld bijeen. Daarin doen mee de bestuursleden van Piers Stee, de leden van de onderhoudscommissie en vertegenwoordigers van Dorpsbelangen, Kaatsvereniging, IJsclub en P3. Op 15 februari is er weer een Dorpsavond om iedereen bij te praten en te betrekken bij het project (zie bovenaan dit bericht).

 

Download
20210930 Projectplan groot onderhoud en
Adobe Acrobat document 1.6 MB
Download
20211223 MJOP Piers Stee actualisatie .p
Adobe Acrobat document 1.3 MB

Lees hier verder op de website van Doarpswurk

Download
20220301 actuele begroting en dekkingspl
Microsoft Word document 18.2 KB
Download
20210913 Haalbaarheidsonderzoek Sijperda
Adobe Acrobat document 2.5 MB

Lees hier verder op de website van de Leeuwarder Courant